คลังภาพ

Photos and videos from the Master Camp

movie

รุ่น กรกฎาคม 2016

วีดีโอ : ความคิดเห็นในแต่ละวัน

วดี โี อ : สมั ภาษณ์ นกั แข่ง


photo

การสรุป 3 กรกฏาคม 2016

ยามาฮ่า VR46 มาสเตอร์แค้มป์ วันที่ 1 4 กรกฎาคม 2016

ยามาฮ่า VR46 มาสเตอร์แค้มป์ วันที่ 2 5 กรกฎาคม 2016

ยามาฮ่า VR46 มาสเตอร์แค้มป์ วันที่ 3 6 กรกฎาคม 2016

ยามาฮ่า VR46 มาสเตอร์แค้มป์ วันที่ 4 7 กรกฎาคม 2016

ยามาฮ่า VR46 มาสเตอร์แค้มป์ วันที่ 5 8 กรกฎาคม 2016